Parādu norakstīšana no 2018. gada

Šaubīgo parādu norakstīšana no 2018. gada

Šaubīgo parādu norakstīšana no 2018. gada

Ar ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietilpst norakstītu debitoru parādu summa, un to var veikt divos paņēmienos:

 1. Debitora parādam ir veikti uzkrājumi un 36 mēnešu laikā debitors nav samaksājis.
 2. Debitora parāds uzreiz tiek norakstīts izdevumos, bez uzkrājumu veikšanas.

Ar ienākuma nodokli apliekamajos ieņēmumos NEIEKĻAUJ debitoru parādus, kuru atgūšanai nodokļu maksātājs ir veicis visas attiecīgās darbības parādu atgūšanai un iekāsēšanai un ir ievērots „Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma” 9. panta 3. daļas 1. punkta nosacījums un vēl viens punkts no citiem nosacījumiem, kas ir izklāstīti likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 9. panta 3. daļā.

„Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma”  9. panta 3. daļas 1. punkts:

 1. Списание долговdebitors ir Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents vai tās valsts rezidents, ar kuru Latvija noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā;
 2. debitors ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas likvidēta atbilstoši attiecīgas institūcijas lēmumam;
 3. ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību un komercsabiedrība — debitore — ir izslēgta no uzņēmumu reģistra vai atbilstoša reģistra citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvija noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā;
 4. ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora — fiziskās personas — un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību;
 5. debitora parāda summa ir mazāka nekā ar tās atgūšanu saistītie izdevumi, bet nav lielāka kā 20 euro;
 6. debitora parāda piedziņa tiesas ceļā nav iespējama lietderības apsvērumu dēļ sakarā ar to, ka debitora parāda summa ir mazāka nekā ar tās atgūšanu saistītie izdevumi, ja iepriekš ir veikti pasākumi parāda atgūšanai, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā debitora parāda summa nepārsniedz 0,2 procentus no nodokļa maksātāja pārskata gada neto apgrozījuma, bet nav lielāka kā 500 euro;
 7. parāda summa nav atgūta no debitora — fiziskās personas, kura nav ar uzņēmumu saistīta persona, dzēšot tam izsniegto aizdevumu un ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā dzēstā summa saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pantu netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 8. parāda summa ir atzīta saskaņā ar kreditoru prasījumu reģistru, kad tiesa ir apstiprinājusi:
  1. debitora — juridiskās personas, personālsabiedrības vai individuālā komersanta — maksātnespējas procedūras pabeigšanu,
  2. debitora — fiziskās personas — bankrota procedūras pabeigšanu;
 9. parāda summa saskaņā ar tiesas nolēmumu atbilst parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktajam proporcionālam pamatparāda, līgumsoda vai procentu dzēšanas vai samazinājuma apmēram;
 10. parāda summa nav atgūta no debitora, kura darbība ir apturēta, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, un tas ir izslēgts no komercreģistra;
 11. debitors — fiziskā persona — ir miris.

 

Līdz 31.12.2017.g. izveidotu debitoru parādu norakstīšana 

Nodokļu maksātājs, kurš 2017. gada 31. decembrī ir bijis uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt ar nodokli apliekamo taksācijas perioda bāzi uz to debitoru parādu summu, kuri veidojās līdz 31.12.2017.g. PIE NOSACĪJUMA, ka:

 1. Uzkrājums ir radīts līdz 31.12.2017.g. un tiek uzskaitīts atsevišķi no citiem uzkrājumiem.
 2. Debitoru parādi netiek ieskaitīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un atbilst augstākminētajam „Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma” 9. panta 3. daļas 1. punkts.
 3. Ar nodokli apliekamā bāze samazinās uz debitoru parādu summu, reizinātu ar 0.75 koeficientu.

Tags: KONSULTĀCIJAS, parādu norakstīšana

http://www.zoofirma.ru/