KONSULTĀCIJA FIZISKĀM PERSONĀM, KURAS VEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU

Патент для физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность

 

 Fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji. Saimnieciskā darbība likuma izpratnē ir sistemātiska darbība par atlīdzību, kas vērsta uz preču realizāciju, ražošanu, vai pakalpojumu sniegšanu.

Fiziskas personas darbība kvalificējas kā saimnieciskā, ja tā atbilst vienam no sekojošajiem kritērijiem:

 1. Darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumu gadā vai pieci un vairāk darījumi triju gadu laikā;
 2. Ienākumi no darījumiem pārsniedz 14229.00 eiro gadā, izņemot ienākumus no privātā īpašuma (personīgai lietošanai paredzētu mantu – mēbeļu, apģērba un citu) atsavināšanas;
 3. Darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošu mantu apjoms norāda uz sistemātisko darbību ar mērķi saņemt atlīdzību.

Ar nodokli apliekami ienākumi – tas ir starpība starp visiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības un izdevumiem, kas saistīti ar šo ienākumu saņemšanu. Par ienākumu ienākšanas momentu uzskatāms naudas līdzekļu saņemšanas fakts.

No 01.01.2018.g. Likumā par IIN ir ieviestas izmaiņas, kas ierobežo izmaksu atskaitīšanu ar 80% no ienākumiem, bet ir izņēmumi. Izmaksas, kas 100% apmērā tiek iekļautas deklarācijā nodokļu aprēķināšanai:

 • Darba alga un attiecīgas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (2018. gadā – 32.13% no darba algas), ka arī solidaritātes nodoklis;
 • Nekustāmā īpašuma nodoklis, ja dotais nekustamais īpašums piedalās saimnieciskajā darbībā;
 • Pamatlīdzekļu nolietojums (amortizācija) (Likums par INN, 115 pants);
 • Kompensācija nomniekiem nomas līguma laušanas gadījumā – dzīvojamo telpu nomas/īres darījumos.

80% ierobežojums uz izmaksu atskaitīšanu nepielieto 2 gadus no saimnieciskās darbības uzsākšanas momenta un tās pabeigšanas gadā.

20% neatzītu izmaksu ir nepieciešams uzskaitīt nākamos 3 gadus, tās var atskaitīt no nākamo periodu ienākumiem, arī ievērojot 80/20 proporciju.  

Labākai uzskatāmībai aplūkosim piemēru, kur divu fizisko personu ienākumi un izmaksas ir vienādas, atšķiras tikai izmaksu būtība:

 

 

1. persona

2. persona

Ienākumi no saimnieciskās darbības

5000

5000

Darba alga

Sociālais nodoklis

Amortizācija

Citas (pārējas) izmaksas

Izmaksas kopā

2500

803,25

696,75

900

4900

800

257,04

250

3592,96

4900

1. posms ienākumi – izmaksas  (atskaitīšana100%)

2500+803,25+696,75=4000,00

800+257,04+250=1307,04

2. posms ienākumi – izmaksas (atskaitīšana 80%)  

5000-4000=1000

1000*80% = 800

(tikai 800 eiro no pārējām izmaksām var uzskaitīt no 900 eiro)

5000-1307,04=3692,96

3692,96*80%=2954,37

(tikai 2954,37 eiro var uzskaitīt no pārējām izmaksās no 3592,96 eiro)

Izmaksas, kuras var uzskaitīt nākamajos 3 gados

900-800=100

3592,96-2954,37=638,59

Ar nodokli apliekama bāze

5000-4000-800=200

5000-1307,04-2954,37=738,59

Nodoklis (INN) pēc gada deklarācijas (20%)

Sociālais nodoklis

40

 

803,25

147,72

 

257,04

Sociālais nodoklis pašnodarbinātajam  

 • Faktiskie ienākumi (ieņēmumi mīnus izmaksas) ir vienādi ar 50 eiro – sociālais nodoklis netiek aprēķināts;
 • Faktiskie ienākumi – nesasniedz 430,00 – sociālais nodoklis pēc 5% likmes (1. līmeņa pensiju apdrošināšana) tiek apmaksāts no faktiskiem ienākumiem;
 • Faktiski ienākumi pārsniedz 430,00 – nodoklis tiek apmaksāts KA MINIMUMS no 430,00 pēc 32.13% likmes, bet no pārējās faktisko ienākumu summas – pēc 5% likmes.

Patenta maksa

Tas ir valsts noteiktais vienotais fiksētais maksājums, kas ietver sevī iedzīvotāja ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Patents dod tiesības uz sociālajām garantijām.

Nodokļu maksātājs var izvēlēties maksāt patentu, ja:

 1. Ienākumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 15000 eiro pirmstaksācijas periodā.
 2. Nodokļu maksātājs nenodarbina citas fiziskās personas (neizmanto algotu darbaspēku)
 3. Strādā noteiktajā profesijā: floristika, amatniecība, friziera pakalpojumi, aukles, fotogrāfs un citi. Profesiju saraksts ir atrodams MK noteikumu Nr. 1531 pielikumā Nr.1.

Iesniegumu par reģistrāciju ir nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā līdz vēlamajam patenta pielietošanas datumam.

Patenta maksas maksātāji veic uzskaiti tikai ienākumiem (brīvā formā). Nav nepieciešams iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Ienākumiem no saimnieciskās darbības nav iespējams piemērot neapliekamu minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Patenta maksas maksātājs nevar vienlaicīgi būt komersants un veikt saimniecisko darbību tajā pašā jomā, kur strādā pēc patenta.

http://www.zoofirma.ru/