Kļūdu labošana grāmatvedībā

Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Grāmatvedības uzskaitē arī var tikt pielaistas kļūdas. Tas, kādā veidā veikt kļūdu labojumus grāmatvedības uzskaitē ir atkarīgs no tā, kādā periodā ir atklāta kļūda, cik liela tā ir un kāda ir kļūdas būtība.

 

Izplatītākās kļūdas:

Aritmētiskās kļūdas, kļūmes, izlaidumi 

 

Viegli atklāt gala radītāju nevienlīdzības gadījumā

 

Trūkstošās summas tiek pievienotas, liekas summas tiek vai nu izdzēstas (un tiek sastādīta grāmatvedības izziņa), vai tiek veikts reversais grāmatojums

Nav attaisnojošu dokumentu vai, gluži pretēji, dokuments ir, bet grāmatojums nav izdarīts

 

Šādas kļūdas tiek konstatētas inventarizācijas un saskaņošanas ar pircējiem un piegādātājiem laikā

Dokumenti tiek vai nu iegrāmatoti, vai nu tiek anulēti atkarībā no tā, vai gada atskaites ir nodotas vai nē

 

Būtiskā kļūda, kas radās un tika atklāta gada pārskata sagatavošanas laikā, tiek labota līdz gada pārskata parakstīšanas dienai.

Būtiskā kļūda, kas radās iepriekšējos pārskata periodos, tiek labota šādi:

  1. Ciktāl tas ir iespējams, tiek noteikta kļūdas ietekme uz iepriekšējo gadu finanšu pārskatu radītājiem un tās vispārēja ietekme (nepamatoti samazināta/paaugstināta peļņa, par augstu/par zemu novērtēti kreditori/debitori utt.)
  2. Atlikumus koriģē attiecībā uz aktīviem, pašu kapitālu, uzkrājumiem vai kreditoriem, kurus ietekmējusi kļūda bilances postenī pārskata gada sākumā.
  3. Ciktāl tas ir iespējams, koriģē citus salīdzināmus rādītājus.

Informācija gada pārskatā

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775  48. punktu Sabiedrība sniedz informāciju par konstatētajām būtiskajām kļūdām, kas norādītas gada pārskata pielikumā, norādot šādu informāciju:

  1. Kļūdas būtība
  2. Summas, saistītās ar kļūdas labošanu iepriekšējās atskaitēs un ciktāl tas ir iespējams, tiek noteikta ietekme uz finanšu atskaitēm, peļņu vai zaudējumiem.
  3. Cita nepieciešama informācija.

 

http://www.zoofirma.ru/