Personas datu aizsardzība un datu drošība

Personas datu aizsardzība un datu drošība

 

Datu subjekts: fiziska persona kuru var tieši vai netieši identificēt.

 

Personas dati: ir jebkura informācija, kas atteicas uz identificējamu fizisku personu, piem. Vārds, Uzvārds, atrašanas vietas datumiem vai vairākiem minētajai personai raksturīgiem fiziskas, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgas, ekonomiskās, kultūras vai sociālas identitātes faktoriem.

 

Personas datu apstrāde: ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automātiskiem līdzekļiem, piem.:

 • vākšana
 • reģistrācija
 • organizēšana
 • strukturēšana
 • glābšana
 • pielāgošana un pārveidošana
 • aplūkošana
 • izmantošana
 • izpaušana
 • dzēšana vai iznīcināšana

 

Īpašo kategoriju personas dati:

 • ģenētiskie dati
 • biometriskie dati
 • veselības dati
 • seksuāla orientācija
 • politiskie uzskati
 • reliģiska vai filozofiska pārliecība

 

 

Apstrādi reglamentē ar līgumu vai citu juridisko dokumentu kas ir saistošs apstrādātajam un pārzinim un kurā norāda:

 1. apstrādes raksturu un nolūku
 2. personas datu veidu kategorijas
 3. datu subjektu kategorijas
 4. pārziņa pienākumus un tiesības

 

 

Principi:

likumīgums, godprātība un pārredzamība

nolūka (mērķa) ierobežojumi

datu minimizēšana

precizitātes

glābšanas ierobežojums

integritāte un konfidencialitāte

 

 

 

http://www.zoofirma.ru/